Reglement “De 100 km van Kaulille”

Bij inschrijving verklaart iedere deelnemer dit reglement gelezen te hebben en zich aan de voorgeschreven regels te houden.

De tijd van elke ploeg of solo rijder zal worden geregistreerd. De rangschikking is te volgen tijdens het evenement. Iedereen aanvaardt de werking van dit systeem. De rangschikking komt op onze website.

Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. Daarom verwachten de organisatoren van iedereen een fair gedrag. Op elk gedrag dat door een wedstrijdcommissaris als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een uitsluiting van de gehele ploeg. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een goede afloop van het evenement.

INSCHRIJVING

De deelnemers zijn opgedeeld in 2 categorieën:

  • ploeg van maximum 3 deelnemers
  •  solo

Er is op geen enkele manier teruggave van inschrijvingsgeld mogelijk.

Vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven kan tot uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijddag. De dag zelf zijn enkel de geannuleerde nummers nog ter beschikking. De inschrijving is pas definitief na storting op rekeningnummer BE 39 0017 4993 0419. Iedere ploegverantwoordelijke of solo rijder ontvangt een bevestiging van betaling en het reglement. Inbegrepen bij het inschrijvingsgeld zijn: startgeld, douche, toiletten, tijdsregistratie en (beperkte) medische assistentie.

Iedere deelnemer, wie min. 16 jaar wordt voor 31 December van het geldende jaar mag deelnemen aan de wedstrijd. Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten vergezeld zijn van minstens 1 meerderjarige in de ploeg en moeten een getekende ouderlijke toestemming kunnen voorleggen. De teamleider dient bij het inschrijven akkoord te geven dat de minderjarige deelnemer(s) toestemming hebben van ouders/verzorgers en blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor deze  deelnemers! De organisatie kan in geen enkele vorm van welke aard dan ook verantwoordelijk worden gesteld!

Verklaring van goede gezondheid

Wij wensen in het kader van gezond sporten ook voorzien dat onze deelnemers over een goede gezondheid beschikken. Meer info in verband met gezond sporten kan u vinden op : www.gezondsporten.be

VEILIGHEID – PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Elke deelnemer is gehouden het reglement te volgen en de wegcode na te leven. Dronken bestuurders zijn niet toegelaten.

Er worden enkel MTB-fietsen toegestaan. De mountainbike banden moeten een minimale breedte van 1,75 inch hebben, slicks zijn verboden. De wielmaat keuze is vrij. Het dragen van een helm is verplicht. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren. Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat melden aan de ploeg die onmiddellijk het gevaar moet verhelpen, op straffe van uitsluiting. Cyclocross fietsen, elektrische fietsen of soortgelijken zijn niet toegelaten.

Respect voor alle deelnemers (trage of snelle) is noodzakelijk. Inhalen mag enkel indien dit zonder gevaar voor de voorligger kan. Ongehoord rijgedrag of het niet volgen van het parcours zal worden gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting van de ganse ploeg. Bij platte band of val is depaneren of ter plaatse vervangen toegestaan. Indien een deelnemer uitvalt wegens overmacht(zware val), mag deze vervangen worden na bespreking met de wedstrijdleiding. Er wordt maar max. 1 vervanging per ploeg toegestaan. Het is verboden tegen de richting in te fietsen. Eens de wedstrijd van start gaat is het verboden op het parcours op te warmen.

VERZEKERING

Dekking door een familiale verzekering en persoonlijke ongevallenverzekering wordt ten zeerste aanbevolen voor de deelnemers.

De organisatie kan beslissen tot stopzetten van de proef bij zware ongevallen of gevaarlijke weersomstandigheden. Een dokter/verpleger is tijdens het hele weekend aanwezig en zal langs het circuit aanwezig zijn tijdens de wedstrijd, ook in het centrum zal er een permanente EHBO post aanwezig zijn.

De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over de inhoud van zijn tent in de aflossingszone.

Deze wisselzone is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers , strikt verboden voor alle andere personen. Aflossingen buiten deze zone zijn strikt verboden, op risico van diskwalificatie. De frequentie van de aflossingen wordt bepaald door de deelnemers zelf.

Door deelname zal iedere deelnemer zich akkoord verklaren met het reglement. Weten dat bij inbreuk van zijnentwege, hij persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld voor de door hem ontstane schade en ongevallen. Weten dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden
gesteld voor mogelijke ongevallen en diefstallen. In eer en geweten verklaren in uitstekende gezondheid te verkeren. Verklaren deel te nemen op eigen verantwoordelijkheid.

Iedere ploeg dient zich op de wedstrijddag aan te melden aan de inschrijfstand ten laatste om 12u00. Hier worden alle namen en voornamen van de deelnemers genoteerd. Elke ploegverantwoordelijke moet het reglement voor akkoord ondertekenen.